SHE SAID YES!

SHE MAKES MW PERFECT, AND SHE SAID YES!
 
我係男銅工,我要大聲侵犯我地私隱!我得左啦
話說我能夠獨自係studio 嘅時間少之又少
設計呢隻戒指用左差唔多一個月
所有development 都要係個腦道發生
 
一次又一次係個腦入面嘗試晒啲步驟
終於靜雞雞偷左3個鐘嚟造
平時造比人同今次造嘅心情有極大分別
每一下落銼落卓都好小心,好似做緊心臟手術咁
係!我做過手術!打機果陣!
 
戒指本身並不完美,完美只因你戴上
多謝收聽